XIII Lietuvos sociologų draugijos konferencijos programa

XIII Lietuvos sociologų draugijos konferencijos santraukų knyga

9:4510:15 konferencijos atidarymas

Sveikinimo žodis:
VDU Rektoriaus Juozo Augučio sveikinimo žodis
VDU SMF dekanė Aurelija Stelmokienė
Lietuvos sociologų draugijos prezidentė Diana Janušauskienė
Lietuvos sociologų draugijos apdovanojimų paskelbimas
Moderatorė: Sociologijos katedros vedėja Jurga Bučaitė-Vilkė

10:15-11:00 – plenarinis pranešimas: prof. Arvydas Virgilijus Matulionis „Lietuvos
sociologija 1990-1999: pirmasis dešimtmetis atkūrus valstybę”

11:00-11:10 – kavos pertrauka

11:10-12:10 – paralelinės apskritojo stalo diskusijos

Hibridinė sovietinio laikotarpio Lietuvos visuomenės modernizacija
Diskutantai:  Vylius Leonavičius, Zenonas Norkus, Tomas Vaiseta
Moderatorė: Kristina Juraitė

Keli neoliberalizmo dešimtmečiai pandemijos akivaizdoje: kokius ilgalaikius ekonominius, politinius ir socialinius procesus išryškino dveji pandemijos metai?
Diskutantai: Gintautas Mažeikis, Rūta Žiliukaitė, Liutauras Kraniauskas
Moderatorė: Audronė Telešienė

Manipuliacija tyrimų metodais ir duomenimis – naivus neišmanymas ar galios įrankis?
Diskutantai: Apolonijus Žilys, Gintaras Šumskas, Inga Gaižauskaitė
Moderatorė: Jurga Bučaitė-Vilkė

12:10-13:00 – pietų pertrauka

13:00-14:30 paralelinės pranešimų sesijos I-IV
(Vienam pranešimui skiriama 12-15 min., likęs laikas – diskusijai)

Sesija I. Darbo rinka: kaita iššūkiai, prisitaikymai
Moderuoja: Sigita Kraniauskienė

Rūta Brazienė, Justina Krauledaitė
Lietuvos jaunimo nuostatos ir lūkesčiai dėl darbinės karjeros

Tautvydas Vencius
Ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų socialinio mobilumo trukdžiai ir veiksniai

Vida Česnuitytė
Jaunimo požiūris į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 21-ojo amžiaus pradžioje: tarp pareigos tėvynei ir nuotykių paieškos

Jūratė Černevičiūtė
Pokyčiai dizaino profesijoje: ką ir kaip tyrinėja dizaineriai?

Algis Davidavičius, Gintaras Šumskas
Nepotizmo paplitimas ir tolerancija Lietuvoje: ar nuostatos keičiasi? 2018 – 2020 m. visuomenės nuostatų lyginamoji analizė

Arūnas Pocius
Socialinių grupių dalyvavimo darbo rinkoje kaitos metarmorfozės: Jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo palyginimas

Sesija II. Migracija: procesai ir tapatybės
Moderuoja: Kristina Šliavaitė

Daiva Skučienė, Beatričė Kazakevičiūtė
Migrantai iš Ukrainos ir Baltarusijos: integracija į darbo rinką ir visuomenę bei subjektyvi gerovė Lietuvoje

Ingrida Gečienė-Janulionė
(Re)migrantų pilietinis ir politinis indėlis: Lietuvos atvejis

Ramunė Miežanskienė
Imigrantai ir teisėsaugos institucijos Lietuvoje: susiklostančio santykio trajektorijos

Gražina Rapolienė, Liat Ayalon
Nutrūkusi priežiūros grandinė: kodėl grįžta lietuviai migrantai, dirbę vyresnių žmonių priežiūroje užsienyje?

Sesija III. Covid-19 pandemija: sveikatos ir socialinė krizė?
Moderuoja: Aistė Balžekienė

Ainė Ramonaitė
Nuo pokomunistinės transformacijos traumos iki covid-19 sąmokslo teorijų? Lietuvos gyventojų tikėjimo sąmokslo teorijomis veiksnių analizė

Agnė Budžytė
Ar buvome pasiruošę sparčiam technologiniam prisitaikymui COVID-19 krizės metu?

Rūta Žiliukaitė
Lietuvos gyventojų vertybinės nuostatos ir Covid-19 pandemijos valdymas

Rasa Indriliūnaitė 
Subjektyvūs socialinės nelygybės vertinimai Lietuvoje 2010-2020 m. laikotarpiu

Sesija IV. Politika: ideologija, komunikacija, dalyvavimas
Moderuoja: Diana Janušauskienė

Karolis Jonutis
Michaelio Freedeno morfologinio ideologijos analizės modelio taikymas: Lietuvos liberalių partijų atvejis

Auksė Balčytienė,  Kristina Juraitė
Komunikacinės demokratijos grėsmės: visuomenės ir žiniasklaidos atsparumas platformizacijos akivaizdoje

Remigijus Civinskas, Birutė Peištarė
Įrodymai versus politika: „blaivybės“ idėjų koalicijos vaidmenys ir galios Lietuvos alkoholio kontrolės politikos formavimo procese (2016-2021 m.)

Dovydas Vidzbelis
Lietuvos jaunimo rinkiminio aktyvumo teritorinė analizė  (2016 – 2020 metų rinkimų pavyzdžiu)

Sima Rakutienė
Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas Europos Parlamente: EP narių ir gyventojų nuomonės lyginamoji analizė

14:30-15:45 paralelinės pranešimų sesijos V-IX
(Vienam pranešimui skiriama 12-15 min., likęs laikas – diskusijai)

Sesija V. Socialinių paslaugų sistema: problemų diagnostika, sprendimų paieškos
Moderuoja: Vida Česnuitytė

Laimutė Žalimienė
Ilgalaikės globos paslaugų pagyvenusiems asmenims plėtros iššūkiai ir perspektyvos

Dovilė Daugėlienė
Susidūrimas su amžizmu siekiant sveikatos priežiūros paslaugų: vyresnio amžiaus asmenų patirtys

Vytautas Kirka
Vaiko dalyvavimas jį liečiančiuose vaiko apsaugos sprendimuose

Ramunė Jurkuvienė, Indrė Gajdosikienė
Dialogas ir pasitikėjimas kaip socialinės sąveikos prielaida

Ilona Tamutienė
Subsidiarumo principo link: vaikų dienos centrų akreditacijos vertinimas

Sesija VI. Tapatybės ir jų formos
Moderuoja: Ieva Dryžaitė

Darius Liutikas
Turizmas po COVID-19 pandemijos: pokyčiai naujoje socialinėje aplinkoje

Kristina Šliavaitė
Socialinės atminties tyrimų metodologiniai iššūkiai ir aktualumas dabarčiai: atminčių apie Sąjūdžio laikotarpį atvejis

Aldis Gedutis, Kęstas Kirtiklis
Ar ateities humanitariniai mokslai bus geresni? Tarp meistrystės ir poveikio

Sesija VII. Aplinkosauginės nuostatos ir elgesys
Moderuoja: Milda Pivoriūtė

Rūta Pelikšienė
Lietuvos gyventojų aplinkosauginių nuostatų pokyčio ilguoju laikotarpiu analizė

Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė
Švelnios“ intervencijos: Potenciali priemonė skatinanti tvarią Lietuvos gyventojų judumo elgseną

Dainius Genys
Nuo „energetinės salos“ iki žaliojo kurso: sociologinių žinių autoritetas ir vaidmuo energetikos sektoriaus transformacijoje

Aistė Balžekienė, Audronė Telešienė, Vaidas Morkevičius
Erdvinių ir socio-psichologinių veiksnių įtaka ekologinių grėsmių vertinimams Lietuvoje

Vidas Vilčinskas
Klimato kaitos atžvilgiu reikšminga elgsena Lietuvoje

Sesija VIII. Švietimo sistema: institucijos ir dalyviai
Moderuoja: Jolanta Kuznecovienė

Audronė Janužytė
Lietuvos universitetas: valstybei ar valstybei ir visuomenei?

Jūratė Litvinaitė
Mokytojo autoriteto transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje

Daiva Bartušienė
Neuroįvairi mokykla 2024-ieji: autistiškus vaikus auginančių šeimų konstruojami ateities scenarijai

Eimantė Zolubienė, Jurgita Jurkevičienė
Naujienų žiniasklaidos dėmesio ciklai mokytojų darbo apmokėjimo reformos komunikacijoje

Giedrė Strakšienė, Ilona Klanienė
Palankios ugdymo aplinkos paieškos nuotoliniame mokyme: mokytojų patirtys ir įžvalgos

Sesija IX. Kapitalizmas, ideologijos ir formos
Moderuoja: Vaidas Morkevičius

Andrius Bielskis
Karlo Marxo išnaudojimo samprata ir jo reikšmė svarstymams apie teisingumą

Karolis Dambrauskas
Nacionalizmo ir ekonomikos sąsajos perinterpretavimas: tautinės valstybės kūrimas pasitelkiant neoliberalias reformas Baltijos šalyse posocialistinės transformacijos metu

Zenonas Norkus, Jurgita Markevičiūtė
Regionų ekonominio produktyvumo nelygybės kaita: Baltijos šalių palyginimas (1995-2019)

Stasys Stirbinskas
Neoliberalios meritokratijos kritika: meritokratijos ir neoliberalizmo prieštaravimai bei raidos persidengimų ypatumai

Rimantas Rauleckas
Visuomenės ateities modeliavimas skaičiuojamuosiuose socialiniuose moksluose

15:45-16:00 – kavos pertrauka

16:00-17:30 – paralelinės pranešimų sesijos X-XIV
(Vienam pranešimui skiriama 12-15 min., likęs laikas – diskusijai)

Sesija X. Subjektyvi gerovė
Moderuoja: Liutauras Kraniauskas

Vaida Tretjakova, Gražina Rapolienė
Vienišumo raiška ir veiksniai Lietuvoje bei Europos šalių kontekstas

Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Laimės siekis: naratyvai ir strategijos

Gražina Rapolienė, Marja Aartsen
Vienišumas ir nepasitikėjimas vyresniame amžiuje Rytų ir Vakarų Europoje

Jolanta Kuznecovienė
Būti išgirstam: sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančiųjų orumas gyvenimo pabaigoje

Sesija XI. Šeima, darbas, lygios galimybės
Moderuoja: Ilona Tamutienė

Sonata Vyšniauskienė
Moterų ir vyrų apmokamų vaiko priežiūros atostogų (ne)lygybė Lietuvoje

Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Vita Kontvainė
Lyčių lygybė vaikų priežiūroje – socialinės politikos ar privataus gyvenimo klausimas?

Jolanta Malažinskienė
Struktūriniai ir kultūriniai smurto dėl lyties veiksniai

Paulius Balsys
Karių moterų socialinės integracijos perspektyvos Lietuvos kariuomenėje: lygių galimybių trūkumo visuomenėje atspindys?

Arvydas Virgilijus Matulionis
Veiksniai lemiantys visuomenės socialinės struktūros formavimąsi

Sesija XII. Demografiniai procesai ir elgsena
Moderuoja: Rūta Brazienė

Alina Norgėlaitė
Socialinis neužtikrintumas mažėjančio gimstamumo visuomenėje: ką atskleidžia Lietuvos 1970-1984 gimimo metų kohortų analizė?

Dovilė Bugienė
Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijos ir jų sąsaja su epidemiologinio perėjimo teorija 1849-1921 m. laikotarpiu

Dovilė Galdauskaitė
Požiūrių į lyčių vaidmenis ir gimstamumo ryšių kaita Lietuvoje 1990-2017 m.: lyginamoji perspektyva

Anna Lipnevič
Lietuvos gausių šeimų transformacijos: kokie sprendimai reikalingi ateičiai?

Victor de Munck
From Love and Family to Contingent Intimacies in Lithuania?

Sesija XIII. Regionų iššūkiai ir socialinė diferenciacija
Moderuoja: Jurga Bučaitė-Vilkė

Viktorija Baranauskienė, Donatas Burneika, Edis Kriaučiūnas, Rūta Ubarevičienė
Lietuvos periferinių regionų išskyrimo ypatumai teritorinio gyventojų persiskirstymo kontekste

Gintaras Žilinskas
Skaitmeninės atskirties evoliucija Lietuvos Respublikos regionuose: lyginamoji perspektyva

Ingrida Grincevičiūtė, Dainius Bernotas, Vida Česnuitytė
Piniginės socialinės paramos nepaėmimo problema Lietuvoje: socialinės ir regioninės diferenciacijos aspektai

Simona Ščerbinskaitė
Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų tinklo ypatumai

Arvydas Mikalauskas
Nuo intencijos iki praktikos: pranešėjų instituto realizavimas Lietuvos viešajame sektoriuje

Sesija XIV. Kartų žymės, skirtys ir vardikliai
Moderuoja: Ieva Dryžaitė

Apolonijus Žilys
Nuostatų apie gyvenimo eigos įvykius sąsajos su materialiomis ir pomaterialiomis vertybėmis tarp vieno asmens namų ūkių Baltijos šalyse

Vylius Leonavičius
Požiūrių į viešųjų normų pažeidimus skirtumai tarp vėlyvojo sovietmečio ir dabartinės 18-25 m kohortų

Sigita Kraniauskienė
Postsovietinių virsmų patirtis kaip kartos tapatybės bruožas

Inga Blažienė
Ar išmoko lietuviai taupyti. Lietuvos namų ūkių taupymo elgsenos pokyčiai 2013-2020 metais

17:30-18:00 – Baigiamoji LSD draugijos sesija ir LSD narių susirinkimas