HIBRIDINĖ SOVIETINIO LAIKOTARPIO LIETUVOS VISUOMENĖS MODERNIZACIJA

Knygos autoriai: Vylius Leonavičius, Apolonijus Žilys, Giedrė Baltrušaitytė.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

Dabarties sociologiniai moderniosios sovietinės visuomenės tyrimai patenka į stipriai besiplėtojančios istorinės sociologijos ir antropologijos tyrinėjimų lauką (S. N. Eisenstadt, J. Arnason, B. Vittrok, G. Therborn, W. Spohn ir daugelis kitų). Knygoje sovietinio laikotarpio Lietuvos modernizacija analizuojama daugialypių, susipynusių, hibridinių ir t.t. modernybių bei pokolonijinių teorijų požiūriu. Analizuojamos trys visuomenės gyvenimo sritys: žemės ūkis, urbanizacija ir sveikatos priežiūros sistema.

The transformation of Lithuanian agriculture from collective farming to market economy took place under extraordinary conditions. This transformation can be analysed from the perspective of entangled modernity and its consequences – hybrids and postcolonial theories.

Prieiga per internetą.

MANO PASAULIO ŽMONIŲ AUTOGRAFAI

Knygos autorius:  Arvydas Virgilijus Matulionis.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: Arvydas Virgilijus Matulionis.

Sociologinio  metodo – Atvejo studija – būdu pateikta plati XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios Lietuvos kultūrinio (plačiąja prasme) gyvenimo panorama.

Autoriaus bendravimo su įvairiomis žmonių grupėmis pagalba atspindėtas to meto žmonių santykių pobūdis. Knygos ašimi pasirinktas autoriaus pomėgis – autografų rinkimą. Populiariai paaiškinta autografų kolekcionavimo specifika.

Prieiga per internetą.

KLIMATO KAITOS NUOSTATOS, ELGSENA IR KOMUNIKACIJA LIETUVOJE

Knygos autoriai: Audronė Telešienė, Aistė Balžekienė, Agnė Budžytė, Florian Rabitz, Vidas Vilčinskas, Eimantė Zolubienė.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“.

Klimato kaita – vienas svarbiausių laikmečio iššūkių. Prisidėdami prie šios srities tyrimų, monografijos autoriai kelia sociologinius ir komunikacijos klausimus: kaip Lietuvos gyventojai suvokia klimato kaitą? Ar šis suvokimas pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį ir kiek šis suvokimas panašus palyginti su kitomis regiono šalimis? Koks klimato kaitos komunikacijos Lietuvos populiariojoje internetinėje naujienų žiniasklaidoje intensyvumas ir turinys? Knygoje pateikiama teorinė bei apklausų, fokusuotų grupinių diskusijų ir žiniasklaidos pranešimų turinio analizės duomenimis grįsta diskusija apie klimato kaitos suvokimą, nuostatas, elgseną ir komunikaciją Lietuvoje. Ši monografija prisideda prie specifinėms kultūrinėms Lietuvos sąlygoms pritaikytų gyvensenos transformacijų ir klimato kaitos komunikacijos strategijų kūrimo.

Climate change is one of the most important challenges of the time. Contributing to research in this area, the authors of the monograph raise sociological and communication questions: how do Lithuanians perceive climate change? Has this perception changed over the last decade and to what extent is this perception similar to other countries in the region? What is the intensity and content of climate change communication in Lithuania’s popular online news media? The book presents a theoretical and empirical discussion of climate change perceptions, attitudes, behavior and communication in Lithuania, based on the data of surveys, focused group discussions and media content analysis. This monograph contributes to the development of lifestyle transformations and climate change communication strategies adapted to the specific cultural conditions of Lithuania.

Prieiga per internetą.

NUO BAUDŽIAMOSIOS INTERVENCIJOS LINK PUOSELĖJANČIOS GLOBOS: TARPDISCIPLININIS ŽVILGSNIS Į VAIKO APSAUGĄ IR GEROVĘ

Knygos autoriai: Ilona Tamutienė, Vytautas Kirka, Birutė Jogaitė, Vaida Auglytė.
Knygos leidimo metai: 2020.
Leidėjas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

Knygoje kalbama apie vaikystės apsaugos ir gerovės problematiką. Pasitelkiant žalojančios vaikystės koncepciją, streso teoriją, vaiko vystymosi mokslų atradimus, puoselėjančios globos koncepciją,  remiantis gausiais empiriniais duomenimis (137 kokybiniai interviu, 203 socialinę riziką patiriančių šeimų bylų turinio analizė) analizuojamas Lietuvos atvejis. Vertinat Lietuvos vaikų apsaugos ir gerovės sistemą argumentuojama, kad nuo baudžiamosios intervencijos būtina pereiti prie puoselėjančios globos ir aplinkos, galimybių plėtros kūrimo.

The book discusses the issues of childhood protection and well-being. The case of Lithuania is analyzed using the concept of adverse childhood experience, toxic stress theory, and the concept of nurturing care. The sources of the arguments presented in this monograph are the results of published studies of various disciplines and original empirical studies conducted by the authors in Lithuania (137 qualitative interviews, analysis of the content of 203 cases of families at social risk). We argue that it is necessary Lithuanian Child protection and Welfare system to move from punitive intervention to nurturing care.

Prieiga per internetą.

TRYS LIKIMAI TRIMS SOCIOLOGAMS

Knygos autoriai: Gevorg Poghosyan, Arvydas Matulionis, Boris Doktorov.
Knygos leidimo metai: 2020.
Leidėjas: Institute of Philosophy, Sociology and Law of Armenian National Academy of Sciences, Yerevan.

Knygoje  trys vienos kartos sociologai – armėnas, lietuvis ir žydas – supažindina su  savo keliais į sociologiją, kūrybiniais ieškojimais. gyvenimo peripetijomis. A. V. Matulionis pristato Lietuvos sociologų darbus.

SOCIAL EXCLUSION IN LATER LIFE. INTERDISCIPLINARY AND POLICY PERSPECTIVES

Knygos skyrius: Revisiting loneliness: Individual and country-level changes.
Knygos skyriaus autoriai: Deborah Morgan, Lena Dahlberg, Charles Waldegrave, Sarmitė Mikulionienė, Gražina Rapolienė, Giovanni Lamura, Marja Aartsen, pp. 99-117. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51406-8.
Knygos sudarytojai: Kieran Walsh, Thomas Scharf, Sofie Van Regenmortel, Anna Wanka.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: Springer Link.

Ši atviros prieigos knyga pateikia išsamią vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties analizę. Ji integruoja empirinius ir konceptualius šios srities darbus, plėtoja tarptautines ir tarpdisciplinines vyresnio amžiaus žmonių atskirties tyrimų perspektyvas.

This open access book provides a comprehensive analysis of social exclusion of older people. It brings together and integrates dialogue on empirical and conceptual work in the field. It develops cross-national and interdisciplinary perspectives on exclusion of older adults.

Prieiga per internetą.

THE PALGRAVE HANDBOOK OF FAMILY SOCIOLOGY IN EUROPE

Knygos sudarytojai: Anna-Maija Castrén, Vida Česnuitytė, Isabella Crespi, Jacques-Antoine Gauthier, Rita Gouveia, Claude Martin, Almudena Moreno Mínguez, Katarzyna Suwada.
Knygos skyrius: Visual Family Research Methods
Knygos skyriaus autorė: Irena Emilija Juozeliūnienė, pp. 133-156.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: Palgrave Macmillan, Cham.

Šis vadovėlis – tai rinkinys teorinių ir metodologinių tekstų bei atvejų pavyzdžių, susietų su įvairiais socialiniais kontekstais, kurie išryškina šeimos sociologijos raidą Europoje. Vadovėlyje analizuojamos šiuolaikinės aktualios problemos ir gyvenimo kelio perspektyva, įskaitant šeiminius ir intymius ryšius, vaikystę ir tėvystę, senėjimą, migraciją, bei socialinę politiką.

This Handbook is a collection of theoretical and methodological texts, as well case studies related to various social contexts, highlighting development of family sociology in Europe. It analyses topical contemporary issues, and the individual life-course perspective, including familial and intimate ties, childhood and parenthood, aging, migration, as well, social policy.

Prieiga per internetą.

URBAN SOCIO-ECONOMIC SEGREGATION AND INCOME INEQUALITY: A GLOBAL PERSPECTIVE

Knygos redaktoriai: Maarten van Ham, Tiit Tammaru, Rūta Ubarevičienė, Heleen Janssen.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: Springer Nature.

Knygoje „Miestų socioekonominė segregacija ir pajamų nelygybė: pasaulinė perspektyva“ tiriamas pajamų nelygybės ir rezidencinės segregacijos ryšys tarp socialinių grupių 24-iuose didžiuosiuose Afrikos, Azijos, Australijos, Europos, Šiaurės Amerikos ir Pietų Amerikos miestuose ir jų regionuose. Autorių komandos, turinčios išsamių vietos žinių apie kiekvieną miestą, pateikia jų analizę. Remiantis jų rezultatais, suformuluotos pagrindinės palyginamojo tyrimo išvados. Didėjanti nelygybė didina socioekonominės segregacijos lygį beveik visame pasaulyje. Nelygybės ir segregacijos lygis yra didesnis mažesnes pajamas gaunančių šalių miestuose, tačiau nelygybės ir segregacijos augimas yra spartesnis didesnes pajamas gaunančių šalių miestuose, o tai lemia pasaulinių tendencijų suartėjimą. Daugelyje miestų darbo jėga profesionalizuojasi, t.y., didėja aukščiausių socioekonominių grupių dalis. Daugelyje miestų dideles pajamas gaunantys darbuotojai persikelia į centrą ar patrauklias pakrančių zonas, o mažas pajamas gaunantys – į miestų ar jų regionų pakraščius. Kai kuriuose miestuose, daugiausia mažesnes pajamas gaunančiose šalyse, dideles pajamas gaunantys gyventojai taip pat koncentruojasi uždarose bendruomenėse, esančiuose už centro ribų. Miestų nelygybės geografija keičiasi greičiau ir yra ryškesnė, nei rodo segregacijos indeksai, kurie vienu skaičiu apibūdina visą miestą. Apibendrinus šios knygos rezultatus pateikiama Visuotinė Segregacijos Tezė (angl. Global Segregation Thesis).

The book “Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality: a Global Perspective” investigates the link between income inequality and residential segregation between socio-economic groups in 24 large cities and their urban regions in Africa, Asia, Australia, Europe, North America, and South America. Author teams with in-depth local knowledge provide an extensive analysis of each case study city. Based on their findings, the main results of the book can be summarised as follows. Rising inequalities lead to rising levels of socio-economic segregation almost everywhere in the world. Levels of inequality and segregation are higher in cities in lower income countries, but the growth in inequality and segregation is faster in cities in high-income countries, which leads to a convergence of global trends. In many cities the workforce is professionalising, with an increasing share of the top socio-economic groups. In most cities the high-income workers are moving to the centre or to attractive coastal areas, and low-income workers are moving to the edges of the urban region. In some cities, mainly in lower income countries, high-income workers are also concentrating in out-of-centre enclaves or gated communities. The urban geography of inequality changes faster and is more pronounced than city-wide single-number segregation indices reveal. Taken together, these findings have resulted in the formulation of a Global Segregation Thesis.

Prieiga per internetą.

KEISTI IR KEISTIS: ADAPTYVI LYDERYSTĖ SOCIALINIAME DARBE

Knygos sudarytojos: Eglė Šumskienė, Eglė Daunienė ir Laimutė Žalimienė.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: Vilniaus universiteto leidykla.

Lyderystė yra suvokiama kaip integrali žmogaus būtis ir kaip kompetencija veikti ir kurti tokią ateitį, kuri nesusikuria savaime. Lyderystė gali tapti priemone dalyko žinias ir žinojimą per save ir savo veikimą realizuoti konkrečiose situacijose, kuriose veikia arba veiks studentai arba savo kvalifikaciją tobulinantys socialinio darbo praktikai.

Praktikuoti lyderystę reiškia veikimą, kurio dėka kuriasi ateitis, kuri šiaip savaime neatsitiktų, kurioje išsipildo suinteresuotų šalių poreikiai ar prisidedama prie jų išsipildymo (Erhard, 2018)[7]. Adaptyviosios lyderystės, kaip vienos iš lyderystės koncepcijų, samprata integruoja siekį atskleisti veikimo būdus, kurie padėtų spręsti visuomenėje opias, kompleksines problemas.

Ši koncepcija yra apie tai, kaip padėti žmonėms keisti, keistis ir prisitaikyti, arba, kaip teigia adaptyviosios lyderystės pradininkas R. Heifetzas, „lyderystė yra praktika, kurios dėka žmonės mobilizuojami imtis spręsti sunkius iššūkius ir klestėti“ (Heifetz et al., 2009, 8). Vien šis trumpas AL esmės apibūdinimas sukuria jauseną, kad kalbame apie tai, kas yra labai artima socialiniam darbui, kad kalbame ta pačia kalba. Socialinis darbas yra pokyčių profesija, kurios atstovai siekia padėti žmonėms integruotis, keistis, prisitaikyti. Kita vertus, socialinis darbuotojas siekia keisti aplinką, kad ji taptų palankesnė, geresnė žmonių gyvenimui.

Knygą sudaro 5 dalys ir 11 temų, kurias suponavo knygos autorių dėstymo ar mokslinių tyrimų patirtis ir kuriose bandoma pažvelgti į socialinio darbo studijų objektą pasitelkiant adaptyviosios lyderystės sampratą.

In this book we look at the professional activity of a social worker through the approach of adaptive leadership that combines the ideas of four conceptual perspectives – systems, biological, service orientation, and psychotherapy (Heifetz, 1994). The concept of adaptive leadership reveals work methods that can help solve sensitive and complex societal challenges by mobilizing people to address difficult challenges and thus helping them thrive (Heifetz et al. 2009). Such leadership is inseparable from the activity of a professional social worker. The book Embracing change: adaptive leadership in social work consists of five chapters: Adaptive Leadership and Social Work; A person and adaptive leadership; Community (self)empowerment and leadership; Change, innovation and adaptive leadership in social work; Organization and adaptive leadership. These chapters are divided into 11 topics, related to the teaching and research experiences of the authors, which allowed us to look at the theory and practice of social work from the perspective of adaptive leadership. We hope that the concept of adaptive leadership in social work will help future social work professionals to take a fresh look at the aims and methods of their work as well as at building their relationships with clients.

Prieiga per internetą.

PILGRIMS. VALUES AND IDENTITIES

Knygos redaktorius: Darius Liutikas.
Knygos leidimo metai: 2021.
Leidėjas: CAB International.

Knygoje pristatomi straipsniai susiję su piligrimų motyvacija, tapatumu ir vertybėmis. Tyrimai susiję su piligrimų tipologija ir 21 amžiaus piligrimų tapatumu.

Values-rich journeys can be described as pilgrimage, spiritual travel, personal heritage tourism, holistic tourism, and valuistic journeys. There are many motivations for undertaking these journeys; the most important being personal values, life experience, personal and social identity, lifestyle, social and cultural influence.

This book presents contributions that address pilgrim motivation, identity and values as they are shaped by the broader sociological, psychological, cultural and environmental perspectives. The focus of the book is the travellers themselves and their inner world through the lens of their pilgrimage. The research presented focuses on the typology of pilgrim journeys as ways in which identity and values are presented to a post-modern consumer society, providing interesting and challenging perspectives on the identity of pilgrims in the 21st century. The book:

– Provides a framework for understanding the impact of values and identity on the motivation and behaviour of contemporary pilgrims.
– Presents a comprehensive review of the latest research, a collection of case studies and models of practical applications.
– Discusses the perceptions of tourism and pilgrimage in the age of value transformations and identity challenges.

Prieiga per internetą.