Piniginės socialinės paramos nepaėmimo problema Lietuvoje: socialinės ir regioninės diferenciacijos aspektai

Ingrida Grincevičiūtė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universitetas.

Dainius Bernotas
Lektorius, Mykolo Romerio universitetas.

Vida Česnuitytė
Docentė, Mykolo Romerio universitetas.

Pranešimo tikslas – aptarti piniginės socialinės paramos nepaėmimo problemą Lietuvoje. Piniginės socialinės paramos nepaėmimo problema – tai situacija, kai asmenys, kuriems pagal įstatymus priklauso piniginės socialinės paramos išmokos (socialinė pašalpa, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos ir kt.), tačiau jie jos nesikreipia. Atsižvelgiant, pirma, į skurdo lygį šalyje, ir, antra, į nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais garantuojamą asmens teisę į atitinkamo gyvenimo standarto užtikrinimą, akivaizdu, kad ši piniginė socialinė parama turėtų būti paimta / suteikta. Pristatomame tyrime keliamas pagrindinis klausimas: kodėl gyventojai, kuriems pagal įstatymus priklauso piniginės socialinės paramos išmokos, susijusios su jų mažomis pajamomis, jos neatsiima?

Piniginės socialinės paramos nepaėmimo priežastys ir mastai daugelyje valstybių dar nepakankamai ištirti, nes sunkiai apčiuopiami ir identifikuojami. Negausių tyrimų vertinimais, išsivysčiusiose EBPO šalyse nepaėmimo procentas apima nuo 30 iki 70 proc., o Lietuvoje – 22 proc. Užsienio tyrėjai yra nustatę keturias pagrindines priežasčių grupes, dėl kurių pasireiškia piniginės socialinės paramos nepaėmimo problema, tai: socialinės-psichologinės, socialinės-informacinės, socialinės-kultūrinės ir viešojo administravimo priežastys.

Siekiant tyrimo tikslo, Mykolo Romerio universitete įgyvendinamas projektas LMT finansuojamas projektas „Socialinės paramos išmokų nepaėmimo priežastys, mastas ir identifikavimo metodika Lietuvos savivaldybėse ir visoje šalyje – NON-TAKE-UP“ (sutarties Nr. S-REP-21-6), kurio metu surinkti gausūs empiriniai duomenys. 2021 m. birželio mėn. buvo atlikta reprezentatyvi kiekybinė Lietuvos gyventojų apklausa, o 2021 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. atliktos diskusinės (fokus) grupės šalies apskrityse.

Duomenų analizė atskleidė, kad pagrindinės socialinės paramos išmokų nepaėmimo priežastys yra tokios: piniginės socialinės paramos teikimo sąlygų gausa ir nepakankamai aiškiai bei suprantamai pateikiama informacija apie šias sąlygas; stigma būti priskirtiems marginalinėms grupėms; vengimas atlikti viešuosius darbus; nenoras įsileisti materialinių sąlygų tikrintojus į namus ir kt. Projekto duomenų pagrindu nustatyta, kad skirtingos priežastys skirtingu mastu pasireiški atskirose socialinėse-ekonominėse bei amžiaus grupėse. Be to, išryškėjo gyventojų elgsenos diferenciacija miestuose, mažuosiuose miesteliuose ir kaimo vietovėse, kai tai susiję su piniginės socialinės paramos paėmimu ar nepaėmimu.