Mokytojo autoriteto transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje

Jūratė Litvinaitė
sociologijos doktorantė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus universitetas.

Socialinio veiksmo požiūriu, mokytojas yra socialinis agentas, siekiantis padaryti įtaką naujųjų visuomenės generacijų atstovams pagal tam tikrą visuomenės, valdžios institucijų, kitų interesų grupių ir savo paties profesinį lūkestį. Šis lūkestis remiasi XVIII a. Apšvietos idėjomis, kuriose mokytojui ir mokyklai numatoma funkcija per švietimą užtikrinti visuomenės progresą ir kiekvieno asmens pažangą. Mokytojas, atliekantis tokį reikšmingą veiksmą, istoriškai suvokiamas kaip ypatingas, pašauktasis asmuo, nusipelnantis išskirtinės pagarbos. Tačiau nuo XX a. antros pusės įvairūs tyrimai ėmė rodyti mokytojo autoriteto ir mokytojo profesijos prestižo mažėjimą didesnėje dalyje Vakarų valstybių. Šis reiškinys visuomenės, politikų, tyrėjų matomas kaip problema, sąlygojanti augantį nepasitikėjimą mokykla bei smunkantį švietimo poveikį įvairioms socialinėms grupėms bei atskiriems individams. Kyla klausimas, ar šis reiškinys atskleidžia, kad šiuolaikiniame švietime radosi tam tikrų spragų ir taisytinų nesklandumų, ar kad XVIII a. iškeltos švietimo idėjos atgyveno, prarasdamos atskirų individų ar visos visuomenės palaikymą. Šiandieniniai politikai, tarptautinės organizacijos, ekspertai deklaruoja įvairias programas, skirtas mokytojo autoritetui ir profesijos prestižui atkurti, laikydami mokytoją ir jo profesinę veiklą tam tikru techniniu produktu. Šiuo pranešimu siekiama įrodyti, kad tokios programos yra iliuzinės; realybėje mokytojo autoritetas nyksta, negrįžtamai nykstant šio autoriteto šaltiniams. Vyksta transformacijos įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, taip pat ir švietime. Manytina, kad šiose transformacijose švietimo, kaip priemonės kurti pažangą, mitas dekonstruojasi, atsiveriant įvairiems kitiems tariamo visuomenės progreso siekimo keliams ir būdams. Pranešimo teiginiai remiasi įvairiais sociologijos teoriniais veikalais, iš kurių didžiausias dėmesys skiriamas P. Bourdieu sociologijai ir Naujosios sociologijos krypties atstovų darbams. Teoriniai svarstymai argumentuojami empirinio mokytojų profesinės veiklos tyrimo metu gautais duomenimis (kokybinis tyrimas, 2017 – 2021 m.). Tikslas – atskleisti mokytojo profesinės veiklos prestižo mažėjimo veiksnius bei įvardinti mokytojo autoritetą nusavinančius socialinius agentus bei situacijas.