Lietuvos gyventojų aplinkosauginių nuostatų pokyčio ilguoju laikotarpiu analizė

Rūta Pelikšienė
Sociologijos magistrantė, Kauno Technologijos Universitetas.

Sėkminga klimato kaitos politika priklauso ne tik nuo politinės valios ir tarptautinių susitarimų, tačiau ir nuo visuomenės į(si)traukimo bei pastangų keičiant aplinkosauginę elgseną bei įpročius. Todėl itin svarbu atsižvelgti į šių nuostatų bei elgsenų dinamiką ir pokytį bėgant laikui. Šis pranešimas skirtas apžvelgti Lietuvos gyventojų aplinkosauginių nuostatų pokytį 2008-2021 metų laikotarpiu. Remiantis gyventojų apklausomis, siekiama atsakyti į šiuos klausimus: kaip keitėsi Lietuvos gyventojų aplinkosauginės nuostatos nuo 2008 iki 2021 metų, koks aplinkosauginių nuostatų pokytis matomas lyginant skirtingas amžiaus grupes, ar susirūpinimas klimato kaita ir aplinkosauginėmis problemomis kyla nuosekliai? Pranešime aplinkosauginės nuostatos analizuojamos dviem aspektais: susirūpinimu dėl klimato kaitos bei polinkiu imtis asmeninių veiksmų kovojant su klimato kaita. Pranešime atskleidžiamos bendra aplinkosauginių nuostatų pokyčių dinamika, skirtingose amžiaus grupėse matomos tendencijos bei pateikiama išvada dėl stebėtų nuostatų pokyčių nuoseklumo analizuotu laikotarpiu. Tyrimas atliktas vykdant priemonę 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą”, finansuotą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos. Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0013.